Lichaamsgerichte psychotherapie & traumatherapie

Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden.

Lichaamsgerichte psychotherapie volgens de Bio-energetische Analyse. 

De Bio-energetische Analyse is een psychotherapeutische methode, die zich niet alleen richt op iemands psychische problemen, maar ook op de geblokkeerde beweeglijkheid in diens lichaam. Een belangrijke veronderstelling is dat er geen fundamentele scheiding is tussen lichamelijke en psychische energieprocessen. Uitgangspunt is dat onze (relationele) basis gevormd wordt in de eerste levensjaren en iemands levensgeschiedenis vastligt in het lichaam en de geest, waarbij pijnlijke levenservaringen ‘opgeslagen’ worden in het lichaam in de vorm van chronische spierspanningen. Dit leidt tot minder beweeglijkheid en energie, spanningen in het lichaam maar ook bijvoorbeeld in relaties en werk.

In therapie wordt vanuit het hier en nu letterlijk stilgestaan bij de karakteristieke houding, die iemand in zijn leven heeft gevormd, en de mogelijkheden, beperkingen en problemen die dat geeft. Doel van Bio-energetische Analyse is om van hieruit weer in beweging te komen en oude patronen los te laten en met nieuwe mogelijkheden en inzichten verder te gaan.

Hiertoe is binnen de Bio-energetische Analyse een specifiek onderscheiden theorie ontwikkeld over de functies van lichaam en geest en de relatie tussen de verschillende niveaus van cognitieve, emotionele, lichamelijke en energetische ervaringen. De Bio-energetische Analyse onderscheidt zich van andere vormen van psychodynamische theorieën vanwege de lichamelijke aspecten van haar theoretische benadering en haar actieve specifieke therapeutische interventies met betrekking tot het lichaam. Een ander belangrijk verschil is het werken op dieptepsychologisch niveau met onder meer de dynamiek van weerstand, overdracht en tegenoverdracht en het grote belang van de relatie tussen cliënt en therapeut in het therapeutisch proces.

Mensvisie

Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind een aantal basisvoorwaarden nodig zoals o.a. voeding, bescherming, begrenzing, steun, en liefde. Als een kind uiting kan geven aan alles wat het beleeft en beweegt en dit met waardering en respect ontvangen wordt, kan het opgroeien tot een volwassene die zijn eigen behoeften kan vervullen. Het uiten van deze emoties is nodig om het verdriet, de frustratie kwijt te raken en te kunnen herstellen. In onze cultuur hebben we echter veel moeite met uitingen van huilen, schreeuwen, angst enz. Als een kind geen toestemming van de omgeving krijgt om deze emoties te uiten, wordt dit ervaren als afwijzing.

Om de afwijzing en verdriet daarover te voorkomen, zal een kind zich aanpassen aan de verwachtingen van z’n omgeving, door zijn gevoelens en lijf te beheersen. De prijs van deze beheersing kan bijvoorbeeld chronische spierspanning zijn of beperking in vrijheid van ademhaling. Hierdoor kan niet alle energie vrij worden gebruikt en heeft een mens minder mogelijkheden van het leven te kunnen genieten.

Manier van werken

In de Bio-energetische Analyse worden de lagen van afweer bestudeerd en de levenservaring van het individu geanalyseerd en zorgvuldig doorgrond en gerelateerd aan iemands karakter- c.q. lichaamsstructuur. Deze structuur is te omschrijven als een samenhangend geheel van opvattingen, gedragspatronen, gevoelens en functioneren van het lichaam, dat gezien moet worden als reactie/defensie van elk individu op zijn/haar levensomstandigheden en de levensperiode waarin deze reactie is gevormd. Hiervoor moeten de lagen van afweer begrepen worden als een ontwikkelingsproces.

De therapeut kan iemand helpen begrijpen hoe zijn attitude geconditioneerd is. De onderdrukte gevoelens kunnen bereikt worden door de samengetrokken spieren die de expressie in bedwang houden en blokkeren, te mobiliseren. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van specifieke bio-energetische oefeningen als ook aanraking.
Het alleen werken aan spierspanningen zonder analyse van de psychische lagen van afweer of oproepen van een onderdrukt gevoel kan wel opluchting geven, maar geeft niet direct inzicht. Juist de analyse is belangrijk ten behoeve van veranderingen in het dagelijks functioneren, zodat de ontwikkeling naar zelfverwerkelijking plaats kan vinden.

Lichaamsgerichte traumatherapie, Somatic Experiencing

Is een psychosomatische methode voor het helen van trauma. Deze methode richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma in ons lichaam (soma). Sensaties zijn de taal van ons lichaam, het ervaren van sensaties is daarom de ingang tot verwerking van trauma.

Waarom Somatic Experiencing?

Dr. Peter A. Levine, de grondlegger van SE, baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild. Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken ze zelden getraumatiseerd. Ze weten instinctief hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.

Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen. We kunnen bijvoorbeeld ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige ontlading in de weg staan. Dit kan resulteren in posttraumatische stress symptomen.

Voorbeelden hiervan zijn: 

 • angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid
 • depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren
 • dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens
 • ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk

Hoe werkt Somatic Experiencing?

SE werkt met de zogenaamde ‘felt sense’, het gewaar zijn van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen spanning te ontladen. Voorbeelden van deze lichamelijke sensaties zijn: warmte, tintelingen, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling. Met de juiste begeleiding naar het belichaamde gevoel kan het lichaam het zelf genezende vermogen herstellen. 

SE helpt de cliënt zich bewust te worden van zijn hulpbronnen die het verwerkingsproces ondersteunen. Voorbeelden van interne hulpbronnen zijn: je gevoel voor humor, contact met de grond, gevoel van kracht, creativiteit, je intelligentie. Externe hulpbronnen kunnen iedere vorm van ondersteuning zijn, bijvoorbeeld vrienden, familie, een fijne plek, positieve herinneringen. Deze geven in het lichaam een gevoel van vertrouwen en ontspanning. Dat doorbreekt de vicieuze cirkel van aanhoudende en zichzelf versterkende spanning.

Door hele kleine stapjes te zetten, in en uit de spanning, heeft de cliënt steeds het gevoel het zelf ‘in de hand’ te hebben. De geblokkeerde overlevingsenergie wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen. Na deze ontlading ervaren mensen vaak een sterke afname van hun stress symptomen.

Kenmerken van SE zijn:

 • het richt zich specifiek op trauma
 • het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie
 • het werkt daar waar trauma in het zenuwstelsel zit het trauma hoeft niet steeds opnieuw verteld (en herbeleefd) te worden
 • het wordt met goede resultaten in 12 verschillende landen toegepast.

Welke trauma’s komen in aanmerking?

Met een trauma wordt in SE bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd.

De volgende categorieën worden onderscheiden: 

 • een aanval waarbij men niet kon ontsnappen: verkrachting, seksueel misbruik, incest, geweld, oorlog, evenwichtstrauma’s: val, hoofdverwonding, auto-ongeluk
 • fysieke verwondingen: operaties, verdoving, verbranding, vergiftiging
 • voortdurend overladen zenuwstelsel, bijvoorbeeld door operaties op heel jonge leeftijd, hoge koorts, verdrinking, verstikking, geboortetrauma
 • natuurrampen
 • getuige zijn van trauma
 • ontwikkelingstrauma of emotioneel trauma: verwaarlozing in vroege jeugd, verlies van dierbaar persoon, liefdeloze opvoeding

Omdat direct gewerkt wordt met de lichamelijke sensaties, is het niet nodig dat men weet wat de traumatische gebeurtenis was. Als men zich herkent in een of meer van de genoemde symptomen, kan SE heel goed werken. Een SE-sessie duurt ongeveer 1 uur en begint met een inleidend gesprek dat leidt tot overeenstemming over wat in deze sessie onderzocht wordt. Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats. Wanneer iemand een eenmalige traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, kan veelal volstaan worden met een beperkt aantal sessies.

Inge Soekardi.

Inge Soekardi is sinds 1979 werkzaam in de hulpverlening en is gespecialiseerd in lichaamsgerichte psychotherapie en traumatherapie in Eindhoven.

Contact

Website: www.lichaamsgerichte-psychotherapie.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 – 18:00 uur, met uitzondering van de schoolvakantie. 
Werkzaam op de Jan Smitzlaan 7 en Poirterslaan 29 te Eindhoven. Telefonisch bereikbaar op de maandag, dinsdag en donderdag van 8:30-8:55 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. 
Tel.: 040 212 1507 of mobiel: 06 4059 0275. 
e-Mail: info@lichaamsgerichte-psychotherapie.nl

Gedeeltelijke vergoeding is mogelijk via de aanvullende verzekering.